nie wazne

Regulamin

REGULAMIN OBIEKTU „ZIELONY GOŚCINIEC TOBOŁOWO – ELŻBIETA BREMERSKA” – SARNETKI 5A, 16-506 GIBY

Przedmiot regulaminu:
1. Regulamin Określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu ZIELONY GOŚCINIEC TOBOŁOWO i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie poprzez dokonanie rezerwacji i/lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w ZIELONY GOŚCINIEC TOBOŁOWO Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.
2. Regulamin Obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu ZIELONY GOŚCINIEC TOBOŁOWO
3. Opiekunem obiektu jest właściciel Elżbieta Bremerska

Doba hotelowa:
4. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe, a w sezonie letnim maj – sierpień na min 7 dniowe dni pobytowe liczone od soboty do soboty
5. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
6. Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić dzień wcześniej, obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.
7. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w obiekcie. w przypadku niedokonania wcześniejszej pełnej opłaty za dotychczasowy okres pobytu oraz nieprzestrzegania regulaminu.
8. Zatrzymanie pokoju po godzinie 12:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W takim wypadku Gość jest obowiązany do dokonania opłaty za całą następną dobę.

Rezerwacje i meldunek
9. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości z fotografią oraz podpisanie karty meldunkowej.
10. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
11. Osoby nie zameldowane w obiekcie mogą przebywać gościnnie w pokoju hotelowym od godziny 10:00 do godziny 22:00 za zgoda wynajmującego i na jego odpowiedzialność. Niestosowne zachowanie osoby niezameldowanej będzie równoznaczne z usunięciem ich z obiektu.
12. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu obiektu lub szkody na osobie gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie.
13. Należność za pobyt winna być uregulowana, w momencie zameldowania zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju.
14. Rezerwacje podlegają pod osobny regulamin rezerwacji

Usługi dodatkowe
15. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
16. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie zastrzeżeń w opiekunowi obiektu co umożliwi reakcję i poprawę standardu świadczonych usług. Zastrzeżenia/reklamacje składane po pewnym czasie lub w dniu wyjazdu, uniemożliwiające reakcję obiektu nie będą rozpatrywane.
18. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności powstałe z przyczyn od nas niezależnych tj. przerwy w dostawie wody, prądu itp. lub inne awarie czy klęski.
19. Ze wglądu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać: grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przedmiotów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych

Odpowiedzialność Gości:
20. Na terenie obiektu dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Korzystanie z placu zabaw pod nadzorem opiekuna prawnego. W razie wypadku małoletniego na placu zabaw, bawiącego się bez opieki opiekuna prawnego, odpowiedzialność jest po stronie opiekuna prawnego.
21. Opiekunowie prawni będą ponosić odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.
22. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
23. Obiekt zastrzega sobie prawo obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
24. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Dozwolone jest palenie tylko w miejscach do tego wyznaczonych (tarasy zewnętrzne) z zachowaniem norm bezpieczeństwa. Kara za złamania zakazu wynosi 300 zł.
26. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.
27. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do obiektu w razie opóźniania się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

Odpowiedzialność obiektu
28. Obiekt ponosi nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości. Pokoje są zamykane, klucz dostaje tylko osoba wynajmująca.
29. Parking jest niestrzeżony i nieodpłatny. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę samochodu lub innego pojazdu pozostawionego na parkingu, a także przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt.
30. Obiekt nie odpowiada za pojazdy ruchome jak rowery czy wózki pozostawione na terenie obiektu.

Zwrot rzeczy pozostawionych
31. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju odesłane będą na adres wskazany w karcie meldunkowej na koszt gościa, tylko gdy Gość pisemnie poinformuje o tym obiekt. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji rzeczy przechowywane będą przez okres jednego miesiąca a następnie niszczone.

Cisza nocna
32. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.

Postanowienia dodatkowe
33. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji na temat naszych Gości.
34. W obiekcie są akceptowane zwierzęta, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków ich pobytu.
35. W pokojach hotelowych zabranie się przechowywania ładunków niebezpiecznych, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych.
36. Zabronione jest wnoszenie rowerów do pokoju i innych tego typu rzeczy ruchomych.
37. Obiekt zabrania Gościom powodowania nadmiernego hałasu na terenie obiektu, pozwalania na wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów z pokoju hotelowego lub w inny sposób przeszkadzania, szkodzenia czy irytowania pozostałych Gości obiektu. Obiekt może odmówić świadczenia usług Gościom naruszającym tą zasadę.
38. Gościom nie wolno dokonywać w pokojach hotelowych jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu
42. Liczba osób w pokoju musi być zgodna z jego rodzajem. Natomiast osoby dodatkowe powyżej 3 lat muszą mieć wykupione dostawki. (stawka stała).
43. Przy wymeldowaniu Gość jest obowiązany pozostawić otrzymany klucz do pokoju u opiekuna obiektu. Za zgubiony klucz do pokoju jest pobierana opłata w wysokości 20zł

ŻYCZYMY UDANEGO POBYTU „ZIELONY GOŚCINIEC TOBOŁOWO”